alt

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และโครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วรรณกรรมทักษิณศึกษา : อดีต ปัจจุบัน อนาคต" วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 พิธีเปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09.30 - 10.30 ปาฐกถานำ : ความสัมพันธ์ของภาษากับวรรณกรรมในวรรณในวรรณกรรมทักษิณศึกษา ศาสตราจารย์ ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 - 12.00 ย้อนอดีต แลปัจจุบัน เห็นอนาคตวรรณกรรมทักษิณ

วิทยากร

  1. ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว ภาคีราชบัณฑิตสาขาวรรณศิลป์ ราชบัณฑิตยสภา
  2. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์ ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรรมศัพท์วรรณกรรมถิ่นใต้ ราชบัณฑิตยสภา
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วนรัฐิกาล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ดำเนินรายการ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐา วิพลชัย

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 นักวิชาการนำเสนอหัวข้อด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในวรรณกรรมทักษิณ เป็นรายบุคคล จำนวน 6 คน คนละ 20 นาที ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 10 นาที

ผู้ทรงคุณวุฒิ

  1. ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
  2. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วนรัฐิกาล

*ผู้นำเสนออยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 พัฒนาการอักษรที่ใช้บัณทึกในวรรณกรรมทักษิณ วิทยากร อาจารย์ชะเอม แก้คล้าย ผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณระดับ 9 กรมศิลปากร
10.00 - 11.00 สถานภาพและการอนุรักษ์วรรณกรรมทักษิณชั้นปฐมภูมิ วิทยากร อาจารย์จรัญ ทองวิไล ผู้เชียวชาญเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก กรมศิลปากร
11.00 - 11.30 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับละครชาวบ้านภาคใต้ : สารัตถะและการสืบทอด วิทยากร อาจารย์วินัย สุกใน อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
11.30 - 12.00 วรรณกรรมเรื่องพุทธทำนาย : สารัตถะและการสืบทอด วิทยากร คุณคำนวณ นวลสนอง ข้าราชการบำนาญสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 นำเสนองานวิจัยวรรณกรรมทักษิณในรอบทศวรรษ (ต่อ)
13.00 - 13.30 วรรณกรรมคำสอนภาคใต้ "ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก" : การสือบทอดและการสร้างสรรค์ด้านคำสอน วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จึนนุ่น อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
13.30 - 15.00 การจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมทักษิณ วิทยากร อาจารย์ชวิน พงษ์ผจญ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.00 - 15.30 พิธีปิด


ดาวน์โหลดเอกสาร
กำหนดการโครงการ [PDF File]
ใบสมัครร่วมโครงการ [PDF File]