คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้วทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง ในวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560

การรับสมัคร : สมัครได้ทุกวัน(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

หลักฐานการสมัคร :

  1. ใบสมัคร
  2. รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสูทหรือชุดเครื่องแบบ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมเขียนชื่อไว้หลังรูป
  3. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา - สำเนาใบรับรองสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ - ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 6) สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล) จำนวน 2 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานคณะนิติศาสตร์ โทร. 077-913378 , 081-2707772 , http://www.law.sru.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร