สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตด้วยธรรมะ "สร้างแนวคิดเชิงบวก ตามแนวทางพุทธ แบบวิถีชีวิตท่านพุทธทาส ผ่านงานประพันธ์" โดย คุณกิตติศักดิ์ โถวสมบัติ แฟนพันธ์แท้พุทธทาสภิกขุ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการ

07.30 - 07.50 น. ลงทะเบียน
07.50 - 08.00 น. พิธีเปิดงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (นายอนุรัตน์ แพนสกุล )
08.00 - 10.00 น. เสวนาหัวข้อ"สายธารแห่งอัตตา มายาแห่งตัวตน" สร้างแนวคิดเชิงบวก ตามแนวทางพุทธ แบบวิถีชีวิตท่านพุทธทาส วิทยากรโดย คุณกิตติศักดิ์ โถวสมบัติและ คุณจักรกฤษณ์ ก๊งหวั่น
10.00 - 12.00 น. เสวนาหัวข้อ"จี๊ดเพราะรัก พักทางนี้" กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "อัตตา" วิทยากรโดย คุณกิตติศักดิ์ โถวสมบัติและ คุณจักรกฤษณ์ ก๊งหวั่น
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน