ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 และกำหนดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐาน (ข้อเขียน) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 นั้น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลผลและขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:00 - 12:00 น.
1. ใบรายผลการเรียน (รบ.)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา
3. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ ใบวุฒิบัตร (กรณีถ้ามี)