alt

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยในปีนี้จะมีคำถามพิเศษประจำปีในเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ของคนไทยในยุค Thailand 4.0 ผนวกในแบบสำรวจฯ ด้วย ข้อมูลจากการสำรวจฯ นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ภาครัฐได้รับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ส่วนภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุด คือ คนไทยจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมออนไลน์ เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในยุค Thailand 4.0

สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านให้มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญชุดนี้ ด้วยการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 26 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 20 – 25 นาที และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจฯ ออนไลน์ทั้งหมดด้วย

รางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์

  • Samsung Galaxy S8 จำนวน 1 รางวัล
  • Samsung Gear S2 Sport จำนวน 1 รางวัล
  • หูฟังบลูทูธ Jabra Eclipse จำนวน 2 รางวัล
  • แบตเตอรี่สำรอง ELOOP รุ่น E14 20000 mAh จำนวน 37 รางวัล
  • บัตรเงินสดทรูมันนี่ มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 50 รางวัล


ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ www.etda.or.th และ fb.com/ETDA.Thailand

ตอบแบบสำรวจ