ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น (กศ.บท) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยญ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้สอบผ่านดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้
คลิกตรวจสอบรายชื่อ

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

การบันทึกยืนยันสิทธิ์เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา

 • ผู้มีรายชื่อสอบผ่านทุกคนต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา และบันทึกข้อมูลรายงานตัวในระบบออนไลน์ ที่ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่ 17-22 กรกฎาคม 2560
 • พิมพ์เอกสารรายงานตัวพร้อมนำใบรายงานตัว และเอกสารอื่น ๆ มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียบแรกเข้า ค่าธรรมเนียบการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท้ายประกาศ

วัน เวลา การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

 • วันที่รายงานตัว : รายงานตัววันที่ 23 ก.ค. 60 เวลา 08:30 - 12:00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
 • ผู้ที่มีรายชื่อให้เลือกสาขาใหม่ ให้เลือกสาขาใหม่ และรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
 • ผู้ไม่มารายงานตัวตาม เวลา ตามข้อ 2 ถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

 1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 2. รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนามาประกอบ


การชำระเงินค่าธรรมเนียบต่าง ๆ ในวันรายงานตัว

1. ค่าธรรมเนียบการศึกษาประจำภาคเรียน (ค่าลงทะเบียน)

 • หลักสูตรศิปลศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 10,200 บาท
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 10,200 บาท
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 10,200 บาท
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 10,200 บาท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคเรียนละ 10,200 บาท
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 11,900 บาท

2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท
3. คู่มือนักศึกษา 200 บาท
4. กิจกรรมนักศึกษา 300 บาท

การปฐมนิเทศ กำหนดการปฐมนิทเศ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

การเปิดภาคเรียน
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลด