alt

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนชาวไทย

"ปลูกดอกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน" บานพร้อมเพรียงกันในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

#หมายเหตุปลูกได้ทั้งดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง


ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี