#ข่าวดีสำหรับน้อง ม.6
#ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
SRU Open House 3 วัน 2 คืน

ในกิจกรรม Rajabhat Camping 2017 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
" ค้นหาคำตอบที่ใช่ว่าตัวเองเหมาะกับคณะที่ชอบหรือเปล่า "


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
2. มีผลการเรียนรวมที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2.00 และในวัน Clearing house + ยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในรอบนี้ ต้องยื่นใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หากน้อยกว่าถือว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด (ซึ่งในบางคณะและบางสาขาวิชา อาจกำหนดคุณสมบัติของผลการเรียนที่มากกว่านั้น)
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทั้ง 3 วัน 2 คืน
4. #มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจริงๆ
5. เข้าสอบสัมภาษณ์รอบพิเศษในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ( วันสุดท้ายของการเข้าร่วมกิจกรรม )
6. มหาวิทยาลัยฯจะจัดที่พักให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน แต่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าอาหารของตัวเอง
7. ในวันที่มาเข้าร่วมโครงการให้นำสำเนาผลการเรียน 4 ภาคเรียนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อใช้ในการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ


หมายเหตุ
*ทุกคนที่ร่วมโครงการรับสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพื่อรอยืนยันสิทธิ์รายงานตัว)
* สมัครได้ที่ www.sru.ac.th
* หรือฝ่ายแนะแนวทุกโรงเรียน
* สอบถามเพิ่มเติม ☎️ 077-913333 กด 0 จัดโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

http://www.sru.ac.th/index.php/rajabhat-camping-2018.html