alt

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการย้ายฐานข้อมูลเครื่องแม่ข่าย (Server) ใหม่ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบบริการการศึกษา (reg.sru.ac.th) ระบบงานทะเบียน และระบบรับนักศึกษาใหม่ ดังนั้นขอแจ้งงดการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่ม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 077 913357