คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7247 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างออกแบบและจัดทำสื่อนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 9 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิลิค สติกเกอร์ สแตนดี้ ตัวอักษรพลาสวูส จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคารั่วอาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บแอพพลิเคชั่นระบบอวยพรแม่ออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ณ โรงพยาบาลกระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างผลิตสื่อนวัตกรรมบทเรียนออนไลน์ ( E-Book) หน่วยภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีการทำขวัญข้าวหอมไชยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  6 ส.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๘ รายการ คณะครุศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัลอะคริลิคกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต่อคลิป VDO ควบคุมการนำเสนอคลิป ถ่ายทอดสด (การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำเอกสารเผยแพร่ตำนานเรื่องเล่าจากข้าวหอมไชยา(ภาษไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์พร้อมเสียงบรรยายภาษาไทย โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการพยาบาลสำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุตกแต่งห้องเรียนและห้องประชุม อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  5 ส.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดทำจุลสารบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 ส.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำสื่อเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างออกแบบและจัดทำจุลสารบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำสื่อเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อบูรณาการเขียนโครงการสถานศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  5 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้งภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 242 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242   หน้าถัดไป>>