SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1417 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  3 ม.ค. 2557ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างก่สอร้างอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง
  3 ม.ค. 2557ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2557
  3 ม.ค. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นทารกแรกเกิดที่อายุครรภ์ไม่ครบกำหนด จำนวน 1 ตัวและหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ จำนวน 1 ชุด เลขที่ 1/2557
  27 ธ.ค. 2556ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นทารกแรกเกิดที่อายุครรภ์ไม่ครบกำหนด จำนวน 1 ตัวและหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ จำนวน 2 ชุด เลขที่ 63/2556
  24 ธ.ค. 2556สอบราคาจ้างปรับปรุงพันธุ์ไม้บริเวณลานหินโค้งหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ เลขที่ 65/2556 ครั้งที่ 2
  24 ธ.ค. 2556ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E12/2556
  23 ธ.ค. 2556ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงพันธุ์ไม้บริเวณลานหินโค้งหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ เลขที่ 62/2556
  12 ธ.ค. 2556ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศงานจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุ
  12 ธ.ค. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารเกษตรศาสตร์ เลขที่ 64/2556
  11 ธ.ค. 2556ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก 1 ชุด (11-16/12/2556)
  4 ธ.ค. 2556ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  4 ธ.ค. 2556ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  3 ธ.ค. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นทารกแรกเกิดที่อายุครรภ์ไม่ครบกำหนด จำนวน 1 ตัวและหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ จำนวน 2 ชุด เลขที่ 63/2556
  20 พ.ย. 2556สอบราคาจ้างปรับปรุงพันธุ์ไม้บริเวณลานหินโค้งหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ เลขที่ 62/2556
  19 พ.ย. 2556สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 61/2556
  13 พ.ย. 2556สอบราคาจ้างตัดเสื้อกีฬาสี จำนวน 1,200 ตัว เลขที่ 60/2556
  7 พ.ย. 2556สอบราคาซื้อรถพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เลขที่ 59/2556
  6 พ.ย. 2556เชิญชวนเสนองานออกแบบ เขียนแบบแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี
  12 ก.ย. 2556สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ณ หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร เลขที่ 58/2556
  6 ก.ย. 2556ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 53/2556
  6 ก.ย. 2556สอบราคาซื้อเครื่องฉายถาพสามมิติ (Visualizer) จำนวน 37 เครื่อง เลขที 57/2556
  6 ก.ย. 2556ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) จำนวน 37 เครื่อง
  5 ก.ย. 2556ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ เลขที่ 54/2556
  5 ก.ย. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 56/2556
  5 ก.ย. 2556ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 51/2556
  4 ก.ย. 2556ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เปลตักแยกส่วน จำนวน 2 ตัว เลขที่ 37/2556
  4 ก.ย. 2556ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมการให้สารนำเข้าหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง เลขที 39/2556
  28 ส.ค. 2556ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ตามประกาศสอบราคางานซื้อเฟรนซ์ฮอร์น จำนวน ๑ เครื่อง ยูโฟเนียม จำนวน ๑ เครื่อง มาร์ทชิ่ง บาริโทน จำนวน ๑ เครื่อง ทูบา BBb จำนวน ๑ เครื่อง กลองสแนร์ จำนวน ๔ ใบ และควิ้นทอม จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๔๐/๒๕๕๖
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อคลาริเน็ต จำนวน 1 เครื่อง,แซ็กโซโฟนโซปราโน จำนวน 1 เครื่อง, แซ็กโซโฟนเทนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง, ทรัมเป็ต จำนวน 2 เครื่อง, มาร์ชชิ่งเมโลโฟน จำนวน 1 เครื่อง, กลองเบสดรัม ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ใบ, กลองเบสดรัม ขนาด 18 นิ้ว ฯลฯ เลขที่ 55/2556
  22 ส.ค. 2556สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 53/56
กำลังแสดงหน้าที่ 34 จากทั้งหมด 48 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   หน้าถัดไป>>