Natpapat Suwannarat

Natpapat Suwannarat

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสํานักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จํานวน 4 ร้าน ได้แก่ หมายเลข 1-4 โดยกําหนดให้จําหน่ายอาหาร ประเภท อาหารจานเดียว อาหารว่าง ของทานเล่นและเครื่องดื่ม ฯลฯ ที่มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ ดังเอกสารแนบ

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Page 1 of 4