Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:

รูปแบบการร่วมกิจกรรม: ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม: 25 มิถุนายน (เวลา 18.00 น.) – 30 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.

  • กรณีผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ได้รับรหัสกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กิจกรรม
  • กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องรับการอบรม (ประกาศรายชื่อ ห้องอบรม 10 กรกฎาคม 2562) หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

สามารถทำข้อสอบได้ที่ >> แบบทดสอบ << ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยเท่านั้น สามารถทำแบบทดสอบได้เลย ไม่ต้องเข้า Google Classroom

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ขาดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินการต่อไปนี้
1. ทำแบบทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องสอบผ่านมากว่า 80 คะแนน (ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมลงในระบบให้นักศึกษาเอง) http://bit.ly/2OvSwnk
2. ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบระหว่างวันที่ 29 มีนาคม  - 20 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
3. กรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านการทดสอบและขาดกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS)

การร่วมกิจกรรม นักศึกษาต้องสมัครและร่วมกิจกรรมดังนี้

  • เวลาในการเรียนผ่านระบบ Thai MOOC ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

นักศึกษาใช้ระบบ Thai MOOC ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ กำหนดหัวข้อที่นักศึกษาต้องผ่านหลักสูตรต่อไปนี้ (1 หลักสูตร ต่อ 1 กิจกรรม)

การเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS) 

 นักศึกษาต้องเข้าเรียนและทำกิจกรรมตามบทเรียน เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%

 เมื่อได้ประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ให้บันทึกไฟล์ พิมพ์หรือสำเนาประกาศนียบัตร นำส่่งตัวตัวเองที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป นักศึกษาต้องติดต่อกขอใบรับรองการผ่านกิจกรรมด้วยตนเอง ณ สำนักงานคอมพิวเตอร์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะจัดหาและบริการชุดนักศึกษาต้นแบบสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้สวมใส่ชุดนักศึกษาต้นแบบที่มีความถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2548 ดำเนินไปด้วยดีมีความเหมาะสมและบริสุทธิ์ยุติธรรมก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย สำนักจัดการทรัพย์สิน ขอประกาศสรรหาผู้ประกอบการจำหน่วยและบริการชุดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ชุดนักศึกษาชาย ชุดนักศึกษาหญิง และชุดนักศึกษามุสลิม
2. เสื้อกิจกรรมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
3. เสื้อเฟรชชี่
4. หมวกเฟรชชี่

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการเสอนราคา และสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนนี้จึนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ อาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน สอบถามรายละเอีดยเพิมเติม 077355671


ดาวน์โหลดเอกสาร

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
Page 1 of 8