alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ มุ่งเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัยต้นแบบในการจัดระบบสถานที่และถูมิทัศน์ ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกำหนดทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สร้างบรรยากาศแห่งการศึกษาเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎณ์ธานี กล่าว่า มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่ส่งเสริมให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนงานอาคารและสถานที่และถูมิทัศน์ ถือเป็นงานที่มีความสำคํญยิ่งของมหาวิทยาลัย มีบุคลากรที่พร้อมจะเสียสละและมีความสามารถอันหลากหลาย จนพิสูจน์ให้เห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ได้รับการยกย่องจากคณะต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยให้เป็น Green University และเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการจัดถูมิทัศน์ที่ดีเยี่ยม มีความสะอาดและร่มรื่น บรรยากาศเหมาะสมแก่การศึกษาเรียนรู้

ด้าน นายสมชาย สหนิบุตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีส่วนงานหลักอยู่ 3 ส่วนงานคือ 1.งานด้านภูมิทัศน์ 2.งานด้านซ่อมบำรุง และ 3. งานด้านพลังงาน โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างทักษะในการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันของบุคลากร ตลอดจนสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กำหนดทิทางงานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพต่อไป

ส่วน นายศิริชัย ทองจีน นักวิชาการเกษตร งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวหลังเข้าร่วมโครงการว่า ตนและเพื่อนร่วมงานทุกคนมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานในมหาวิทยาลัยและมีโอกาสมาร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนได้ร่วมกันทบทวน เสนอแนะ ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา สร้างทักษะการทำงานเป็นทีมตลอดจนเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญข้อมูลที่ได้มานั้นทุกคนก็ร่วมกันนำมากำหนดทิศทางการพัฒนางานในอนาคต


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

นภัทร ส้มแก้ว ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎณ์ธานี