alt

เมื่อวานนี้ (8 พฤษภาคม 2561) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เน้นเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาที่พึงประสงค์ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ต่อยอดความรู้ความสามารถที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน

ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเครือข่าย เป็นการเตรียมความพร้อม เติมความมั่นใจให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่โรงเรียนเครือข่าย ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาและนักศึกษาอย่างแท้จริง

โดยการผลิตครูนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีเจตนารมณ์ให้การผลิตหรือพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิรูปการผลิตครู ผู้ที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการปฏิรูปการผลิตครูดังกล่าว คือ คณะครุศาสตร์ และ โรงเรียนเครือข่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบรรลุจุดมุ่งหมายที่ให้นักศึกษาได้นำทฤษฏีและหลักการในทุกรายวิชามาบูรณาการใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียนเครือข่ายและอาชีพครูต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี