alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นเจ้าภาพโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ ประจำปี 2561 ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ กกมท. และบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมกีฬาของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกว่า 31 สถาบัน

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งเสริมและพัฒนา เพราะสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ด้านการศึกษาเล่าเรียน ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ด้าน นายสหพันธ์ จันทร์เกตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยถึงโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ว่า ขอบคูณมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให้สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรแข็งแรง ถือเป็นการตอบโจทย์ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ปี 2561 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีทีมวิทยากรนำโดย รศ.สมควร โพธิ์ทอง เน้นให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้มีความรู้และมีทักษะในการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษา กีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการของสมาชิกสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ ทั้ง 31 สถาบัน ให้มีความแนบแน่นและเป็นหนึ่งเดียวกัน และยกระดับในการพัฒนากิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ ให้ทันสมัยและเป็นสากล


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ธีรภัทร อาศิรพจน์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี