alt


วันนี้(11 พฤษภาคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ลงชุมชนร่วมเสวนากำหนดทิศทางการพัฒนาบึงขุนทะเล แหล่งท่องเที่ยวและสวนสุขภาพแห่งใหม่ของ ชาวสุราษฎร์ธานี ณ ลานเอนกประสงค์ริมบึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราฎร์ธานี

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะสอนงพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้านของประชาชนในท้องถิ่น

alt

โดยบึงขุนทะเลเปรียบเสมือนปอดของชาวจังหวัดสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในเชิงทางกายภาพและคุณภาพสร้างความเข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยจะดึงทุกสาขาที่เกี่ยวข้องมาช่วยชุมชน อาทิการใช้การเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา ของอาจารย์วิมล พรหมแช่ม อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นต้น เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง รองอธิการบดี กล่าว

ด้าน นายอดุล มีถาวร ตัวเเทนประชาชนชุมชนในเขตรอบบึงขุนทะเล เปิดเผยว่า สิ่งที่ชาวชุมชนบึงขุนทะเลต้องการคือทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบึงขุนทะเล และแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ ปัญหาผักตบชวา และการคมนาคม ที่ถาวร เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสุขภาพและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ในอนาคต

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี