มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) สรุปจำนวนผู้เข้ายืนยันสิทธิ์ รอบที่ ๒ โควตา ( Clearing House ) ติดอันดับที่ ๑๔ จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ( Thai university Central Admission System ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสถาบันที่เข้าร่วมทั่วประเทศ
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงจำนวนผู้เข้ายืนยันสิทธิ์ รอบที่ ๒ โควตาของ มรส. ว่า จากข้อมูลสำรวจโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ได้ทำการสรุปจำนวนผู้เข้ายืนยันสิทธิ์ รอบที่ ๒ ประเภทโควตา ติดอันดับที่ ๑๔ จากสถาบันทั่วประเทศ ที่มีผู้เข้ายืนยันสิทธิ์เพื่อมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละรอบที่เปิดรับสมัคร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยต่อไปอีกว่า สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ TCAS ของ มรส. ไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้สมัครเรียนของสถาบัน เพราะเป็นมหาวิทยาลัยภาครัฐในท้องถิ่นที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นอันดับต้นๆ ของภาคใต้ ทั้งนี้ได้ทำการสรุปจำนวนจากผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อในแต่ละรอบ โดย มรส. รับสมัครทั้งหมดจำนวน ๔ รอบ โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรอบที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นรอบรับตรงกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เป็นการสอบร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ได้แก่ มรภ.สุราษฎร์ธานี , มรภ.นครศรีธรรมราช , มรภ.สงขลา , มรภ.ภูเก็ต และ มรภ.ยะลา
ด้านนางสาวนัทติยา ทับลังค์ นักเรียนจากโรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร ผู้สมัครสอบรอบรับตรงกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกสมัครสอบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพราะมีความฝันใฝ่อยากเป็นคุณครู และเลือกศึกษาต่อที่ มรส. เพราะใกล้บ้าน มีรุ่นพี่และเพื่อนๆ เลือกเรียนเป็นจำนวนมาก รู้สึกอบอุ่นใจค่ะ
ส่วนนางสาวภัทรวดี สรประสิทธิ์ นักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งผู้สมัครสอบรอบรับตรงกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กล่าวว่า ตนเองเลือกสอบสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพราะมีความสนใจทางด้านภาษา ปรารถนาทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและชาวต่างประเทศในอนาคต สำหรับการเลือกเรียนที่ มรส. เพราะได้เห็นถึงระบบการเรียนการสอน ที่เปิดกว้างให้กับผู้เรียน อีกทั้งมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนระหว่างเรียนอีกด้วย

กนกรัตน์ ศรียาภัย ข่าว/อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ ฝ่ายสื่อสารองค์กร