alt

เมื่อเร็วๆนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพของชุมชนเกาะพลวย กิจกรรมการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ณ รพ.สต.เกาะพลวย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้ดำเนินการร่วมกับ รพ.สต.เกาะพลวย รพ.เกาะสมุย และ สำนักสางส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน รพ.เกาะสมุย และทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ ต.บางขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อผนึกกำลังเสริมความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเล

ดร.อรัญญา รักหาบ หัวหน้างานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยบริบทของเกาะที่มีความยากลำบากต่อการเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพ การสร้างให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองตามบริบทของพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็น จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยการ สาธิตและฝึกปฏิบัติบัติจริง ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยการประยุกต์วัสดุในท้องถิ่น ร่วมถึง การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุทางทะเล โดยมี แกนนำชุมชน อสม. และ ประชาชน เข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 คน

นายเปรมศักดิ์ มิตรป่าเว นักวิชาการสาธารณสุข ประจำ รพ.สต เกาะพะลวย กล่าวว่า ต.เกาะพลวย เป็นเขตพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมค่อนข้างมีสขีดจำกัด ประชากรบนเกาะจำนวน 350 คน จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะสามารถทำให้ประชาชนดูแลตนเองก่อนการนำส่งเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ด้านผู้เข้าร่วมโครงการหลายท่านร่วมกันสะท้อนความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ มากสามารถใช้ได้จริง ตามบริบทของชุมเนื่องจากประชากรบนเกาะมีความยากลำบากในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายที่มองเห็นความสำคัญและไม่ลืมชาวเกาะพลวย และต้องการให้จัดโครงการในลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้คนในชุมชนหรือนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ธวัชชัย ทีปะปาล ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี