alt

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมพลังโรงเรียนเครื่อข่ายจัดโครงการบริการวิชาการตามแนวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ผ่านกิจกรรมครุศาสตร์ร่วมใจลดขยะในชุมชนโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดยมีโรงเรียนเครื่อข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมมากกว่า 250 คน จาก 6 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านซอย 2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาและโรงเรียนบ้านควนยูง ณ ห้อง GA 103 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า พันธกิจของคณะครุศาสตร์นอกจากผลิตที่มีคณุภาพและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก็ยังมีการบิรการวิชาการและการช่วยเหลือสังคม ซึ่งต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะคุณครู นักเรียนการที่โรงเรียนเล้งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของลดขยะในชุมชน ร่วมกันทุ่มเทตั้งใจในการประดิษฐ์นวัตกรรมการจัดการขยะที่สร้างสรรค์ออกมา เพื่อตอบโจทย์และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขสภาพปัญหาขยะของประเทศในปัจจุบัน

ด้าน ดร.ทวัช บุญแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในนามของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการจัดการขยะสู่สถานศึกษา ร่วมใจลดขยะในชุมชน โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานได้ดําเนินการมาแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ การสํารวจปัญหาขยะใน สถานศึกษา และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะสูงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อสํารวจข้อมูลปัญหาด้านขยะ และให้นักเรียนและครูในโรงเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์ สื่อสร้างสรรค์ที่สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง โดยมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนการเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ด้านการจัดการขยะของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การจัดบูทการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์การจัดการขยะ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี