alt


เมื่อวานนี้ (18 ก.ค.61) อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ มหาวิทาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี(มรส.) จัดพิธีมอบรางวัลใบประกาศคุณงามความดีให้เเก่พนักงาน ในสังกัดสำนักจัดการทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม เป็นเเบบอย่างที่น่าชื่นชมเเละยกย่องเเก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเเละสังคม

ในการนี้สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี ได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในด้านกระทำความดี มีคุณธรรม เป็นเเบบอย่างที่น่าชื่นชม เพื่อรับประกาศคุณงามความดีโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายกูอิบรอเหม กูสยุม ตำเเหน่ง พนักงานขับรถไฟฟ้า ได้กระทำความดีโดยการเก็บกระเป๋าเงินของนักศึกษาและส่งคืนแก่นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

2.นางกาญจนา ศิลป์ชัย ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ได้กระทำความดีโดยการเก็บกระเป๋าเงินของนักศึกษาและนำมามอบให้สำนักงานหอพักนักศึกษา ซึ่งสำนักงานหอพักได้ส่งคืนให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

3.นางสาวรัชนีวรรณ แก้วเมือง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้กระทำความดีโดยการเก็บโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาและได้ดำเนินการส่งคืนแก่นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว


อนุพงษ์ กิ่งทอง รายงาน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สำนักจัดการทรัพย์สิน ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี