alt


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจอย Joy Bilingual School เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จริง ให้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ด้วยการทัศนศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธทาสศึกษา การเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ท่านพุทธทาส และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี อีกทั้งเข้าร่วมชมบ้านเรือนไทย 4 ภาค เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายธีระพันธ์ จันทร์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การมาทัศนศึกษาของนักเรียนเยาวชน รู้สึกเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม จัดให้นักเรียนได้มาทัศนศึกษาที่ศูนย์วัฒนธรรมเรือน 4 ภาคและหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ เพราะเมื่อเด็กๆ ได้มาเยี่ยมชมก็มีความตื่นเต้นดีใจ จนมีการเอ่ยว่า “เหมือนที่บ้านคุณย่าของผมเลย” นักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมต่างให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังการบรรยายแนะนำสิ่งต่างๆ ซึ่งในฐานะผู้ให้การต้อนรับก็ได้ปล่อยให้ผู้มาทัศนศึกษาได้แสดงออกตามธรรมชาติของวัย เพื่อเป็นการสร้างเสริมทัศนคติในเชิงบวก ให้เยาวชนลูกหลานได้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมก็คือ “วิถีชีวิต” ประจำวันของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งหมายรวมถึงการดำเนินชีวิตของผู้มาทัศนศึกษาด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำเผยแพร่และถ่ายทอดชุดความรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเยาวชน เรื่อง วัฒนธรรมและธรรมะผ่านเรือน 4 ภาค ข้าวของเครื่องใช้โบราณ และนำเยี่ยมชมห้องนิทรรศการชีวประวัติท่านพุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย

สำหรับการทัศนศึกษาหรือเข้าเยี่ยมชมเรือน 4 ภาค , หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ และห้องนิทรรศการชีวประวัติท่านพุทธทาสภิกขุ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 077-913354


กนกรัตน์ ศรียาภัย / ข่าว
โรงเรียนจอย Joy Bilingual School / ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี