alt

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุ หวังเพิ่มความสุขความแข็งแรงเตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ธวัชชัย ทีปะปาล อาจารย์ประจำสาขาการพยายาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพของวัยผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งวันนี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้นำนักศึกษามาลงพื้นที่เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ในด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เน้นส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการฝึกบริหารสมอง สมาธิ ความจำและจินตนาการ

ด้าน ร.ต.ต. เสนอ สังขไพฑูรย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมที่ดีและช่วยฝึกการตอบสนองของสมอง ป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง จากคนที่ไม่ค่อยพูดกลายเป็นคนที่พูดเก่ง มีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มตลอดเวลา อีกทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดกายและจิตใจ เป็นเวทีพบปะเพื่อนฝูงพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า เพราะพวกเราในชมรมทุกคนจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังอีกต่อไป

ส่วน นางสาวรุจฐชญาภา เพชรศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยถึงความรู้สึกว่า ตนและเพือนๆภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทางคณะได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมในทุกโอกาส ได้เตรียมความพร้อมและลงมือฝึกปฏิบัติวิชาชีพจริงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในวันนี้ก็จะเน้นให้ผู้สูงอายุได้ระบายความเครียดด้วยการนันทนาการ สร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรับความรู้ในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน  ตลอดจนการวางแผนด้านสุขภาพในอนาคต


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี