alt

เมื่อเร็ว ๆนี้ ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการโรงเรียนพลเมือง เปิดเวทีสัมมนา“รู้หน้าที่ มีวินัย ห่างไกลยาเพติด มีจิตสาธารณะ” และกิจกรรมนันทนาการโดยร้อยตรีอารมณ์ หมวดเพ็ง จ่าสิบเอกปราโมทย์ แก้วประถม และสิบเอกอรุณ แก้วเจริญ วิทยากรจาก ค่ายวิภาวดีรังสิต กรมทหารราบที่ 25 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนายเชวง ช่วยบำรุง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้ร่วมกับอาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ และอาจารย์พงศกร ถิ่นเขาต่อ บรรยายประเด็น“กฎหมายใกล้ตัวสำหรับเด็กและเยาวชน” ในครงการโรงเรียนพลเมือง เน้นถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน

ด้าน นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง เปิดเผยว่า โรงเรียนเน้นการพัฒนาเด็ก ด้วยศาสตร์พระราชา และปรัชญาปราชญ์ของโลก คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ในเรื่องการสร้างคนดี เพราะคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง จากนั้นได้นำคณะวิทยากร อาจารย์ นักศึกษา ชมบ้านและสนามเด็กเล่นพัฒนาสมอง การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain-Based Learning (BBL) ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(ร.9) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก ๆระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

ภายในสนามเด็กเล่นพัฒนาสมอง BBL ประกอบด้วยฐานพัฒนาการเรียนการสอนจำนวน 6 ฐาน คือ 1. บ้านต้นไม้ บ้านของพ่อ ร.9 : ศูนย์รวมจิตรใจในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ 2.ห้องสมุดลิง : เป็นการส่งเสริมการอ่าน พัฒนาการสมอง 3.ลานเล่านิทาน : ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษากล้าแสดงออก 4.ดิน ทราย โคลน น้ำ : พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก คิดสร้างสรรค์ 5. สระฝึกว่ายน้ำ :ทักษะเพื่อความอยู่รอด 6.พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง : ทักษะเพื่อการยังชีพ ซึ่งทางโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านได้ช่วยกันก่อนสร้าง โดยใช้เวลาก่อสร้าง 89 วันและได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

คณะนิติศาสตร์ มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี