alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา (28 กรกฎาคม 2561)ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ ในฐานะ "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กิจกรรมในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ประกอบด้วยการทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และพร้อมใจกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 67 รูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีและการดำเนินตามพระราโชบายปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” พิธีมอบต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ให้ตัวแทนคณะ สํานัก สถาบัน บูรณะสถานที่สําคัญทางศาสนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในชุมชน ทําความสะอาดบริเวณถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยและชุมชน

โดยกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” เป็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีมีโอกาสร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสา ด้วยการปลูกต้นไม้(ต้นรวงผึ้ง) บูรณะสถานที่สําคัญทางศาสนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในชุมชน ทําความสะอาดบริเวณถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยและชุมชน ให้มีความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นทั้งต่อชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯของปวงชนชาวไทย รวมทั้งได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น รศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าวเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี