alt

เมื่อเร็ว ๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี โดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดอบรม Junior guide 2018 นำนักเรียนลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในอุทยานแห่งชาติเขาสก เน้นนักศึกษามาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประกบ เพื่อให้คำปรึกษาสร้างทักษะทั้งวิชาชีพและประสบการณ์ชีวิต

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี กล่าว่า การอบรม Junior guide 2018 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิภาพที่ดีกล้าแสดงออก สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ซื่งกิจกรรมต่าง ที่จัดให้กับนักเรียนโดยแบ่งเป็นการสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สลับกับกิจกรรมนันทนาการ สอดแทรกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อไม่ให้นักเรียนไม่ มีความรู้สึกว่าเหนื่อยหรือหนักกับการเรียนที่วิทยาลัยฯ จัดให้การทำกิจกรรมแยกเป็นขั้นเป็นตอน

ด้าน ดร.สิญาธร นาคพิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี เปิดเผยว่า กิจกรรม Junior guide 2018 ได้รับการสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ในการเพิ่มโอกาสสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมต่างๆสามารถเพิ่มพูนทักษะทั้งวิชาชีพและประสบการณ์ชีวิต ซึ่งในปี2561 วิทยาลัยฯ ได้เลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านควนยูง ต.ขุนทะเล อ. เมือง จ.สุราฎร์ธานี และโรงเรียนวัดเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราฎร์ธานี และได้นำรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่3 มาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ประกบกับน้องๆ เพื่อให้คำปรึกษาและร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม กิจกรรมที่นักเรียนบ้านควนยูงประทับใจที่สุดคงจะเป็นการทดสอบเป็นผู้นำเที่ยว ได้เจอกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานของพี่มัคคุเทศก์และการแนะนำต่างๆ จากเจ้าหน้าที่อุทยานอุทยานแห่งชาติฯอีกทั้งวิทยากรในพื้นที่ยังแนะรายละเอียดของพื้นให้ฟังด้วยความเป็นมิตรและสนุกสนาน


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี