alt

งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมัคคุเทศก์น้อย โดยอาจารย์เอพร โมฬี รองคณบดี อาจารย์ธิติ พานวัน อาจารย์ปานเผด็จ นวนหนู และทีมวิทยากร ลงพื้นที่ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 คน เมื่อระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

อาจารย์เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเผยถึงรูปแบบกิจกรรมว่า ในวันแรกจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองบ้านดอน ความสำคัญของการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่ม ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยงต่างๆในชุมชนของนักเรียน และมีการนำเสนอเรื่องราวเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในที่ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และกิจกรรมวันที่สอง เป็นการลงพื้นที่จริง ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดไทร ได้ชมศาลาการเปรียญ 100 ปี ซึ่งอดีตเป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2476 และยังเป็นกองบัญชาการของกองทัพญี่ปุ่น ที่ยกทัพบุกบ้านดอนในคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2484 โดยได้ทิ้งไว้มากมาย อีกทั้งยังมีข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน เช่น เลื่อย กบไสไม้ ตำราต่างๆ ได้รวบรวมไว้ ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าไหหลำ ศาลเจ้าฮกเกี้ยน ซึ่งเป็นการ

นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองได้ และขอขอบคุณนายสมชาย เตชะภิวัฒน์ ประธานชุมชนวัดไทร นายจิตติศักดิ์ จิรังนิมิตสกุล อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ร่วมเป็นวิทยากรเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองบ้านดอน ซึ่งทางโรงเรียนมาความต้องการและพร้อมที่จะให้มหาวิทยาลัยได้มาลงพื้นที่จัดโครงนี้การอีกในอนาคต


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี