alt


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดอบรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เชิญผู้เชี่ยวชาญจากชมรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างทักษะการปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัยแก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และทันท่วงที และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็ว และถูกวิธี จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ทั้งนี้ หลักสูตรการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม

ด้าน นายรวิสุต มีณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการณ์หยุดหายใจกะทันหัน แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ทางคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นความสำคัญต่อการปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัย จึงได้จัดทำโครงการอบรมปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรหอพักนักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อนุพงศ์ กิ่งทอง รายงาน

ธีรภัทร อาศิรพจน์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี