alt

วันนี้(8 สิงหาคม 2561) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 – 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กว่า 200 คน ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา แนะแนวเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ชี้ช่องทางหลักสูตรที่ตรงต่อสายอาชีพในฝัน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ

นายภัทรพงศ์ ภูษา ตัวแทนคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถานที่จริง ช่วยให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น รู้แนวทางในการวางแผนชีวิตในอนาคต ตลอดจนจนการเสริมความรู้ใหม่ๆให้กับคณะครูและนักเรียนนำไปปรับใช้ได้จริงในสังคมยุคปัจจุบัน

ด้าน นางสาวจุฑาพร ใจลัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันไว้ในการเข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรี ยิ่งเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริง ทำให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความพร้อมในทุกๆด้าน มีศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างคณะครุศาสตร์ และเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะช่วยถ่ายทอดทักษะความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันเอาไว้ในอนาคต


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี