alt

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดีพระองค์เจ้ารพีฯ มีรุ่นพี่มาแนะนำเคล็ดลับพิชิตการสอบติดเนติบัณฑิตไทยที่ใช้ระยะเวลาในการสอบเพียงครั้งเดียว และชมเหตุการณ์จำลองการพิพากษา ของศาล ที่ตัดสินคดี ตอน “ผัว 2018”ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เป็นตัวแทนมอบทุน นิติทายาท ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประจำปี 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคณะ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่ นายอนุรักษ์ นาครมย์ นักศึกษาชั้นปี 1 นางสาวนิรมล พืชผล นักศึกษาชั้นปี 2 นายสิทธิพร โยมญาติ และนางสาวรัฐวรินทร์ เกื้อหนุน นักศึกษาชั้นปี 3 นายวิโรจน์ สว่างศรี นักศึกษาชั้นปี 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 61 กล่าว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อผลิตนักกฎหมายออกรับใช้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของ“วันรพี” จึงมีเจตจำนงจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางกฎหมายและกล้าแสดงออกในการตอบปัญหากฎหมาย

โดยกิจกรรมวันรพี จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของคณะนิติศาสตร์ อีกทั้งยังมีรุ่นพี่แนะเคล็ดลับการสอบติดเนติบัณฑิตไทยที่ใช้ระยะเวลาในการสอบเพียงครั้งเดียว และชมเหตุการณ์จำลองการพิพากษา ของศาล ที่ตัดสินคดี ตอน “ผัว 2018”ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

คณะนิติศาสตร์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี