alt


วันนี้(9 สิงหาคม 2561) อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2562 กับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คาดมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายกเสาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสันนิบาตเทศนาจ คณะ กรรมการเขต ในภาพเพื่อประชาชน (ขป) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข (สร.) และสํานักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) มากกว่า 2,000 คน


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนุงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี