alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา(12 สิงหาคม 2561)สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีมากกว่า 5,000 คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561


รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความปลาบปลื้มชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออํานวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือ พสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์/กองพัฒนานักศึกษา ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี