alt

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการฯ นำทีมนักวิจัยและภาคีเครือข่ายงานวิจัยในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือและชุมชนท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ณ ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย...มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการสร้างรูปธรรมพื้นที่ต้นแบบที่มีการนำใช้งานวิจัยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดต่อชุมชน

ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยในประเด็นเศรษฐกิจชุมชน โดยแบ่งเป็นเวทีเสวนามีผู้เสวนาร่วมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ผู้บริหารอปท.คู่ความร่วมมือและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation โดยในงานนี้มีนักวิจัยในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและนักวิจัยในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่าร้อยคน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความความสำเร็จในงานวิจัยตามเจตนารมย์ของโครงการความร่วมมือระหว่าง สสส. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนกระบวนการคิด วิธีการทำงานและแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อท้องถิ่นและชุมชนต่อไป


กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ ภาพ/ข่าว