alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาในเครือข่าย จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการอ่าน เขียนอักษรเบรลล์เบื้องต้น สําหรับผู้ดูแลนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อผลิตและพัฒนาความรู้ทักษะการผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สําหรับนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างวันที่ 10 - 15 กันยายน 2561 ณ โรงแรมขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงานกํากับดูแลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตระหนักความสําคัญสิทธิและหน้าที่ของคนพิการให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะนักศึกษาพิการทางการมองเห็น สํานักงานได้เห็นความสําคัญในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สําหรับนักศึกษาที่มี ความบกพร่องทางการเห็น โดยกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจในงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หลังจากการ ฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นําความรู้ทักษะการ อ่าน - เขียนอักษรเบรลล์เบื้องต้น ไปดูแลหรือถ่ายทอดแก่ผู้เกี่ยวข้องและนักศึกษาที่มี ความบกพร่องทางการเห็นได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ต่อไป

ด้าน นายอายับ ซาดัดคาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เผยถึงแนวความคิดการดําเนินงานด้านคนพิการว่า ปัจจุบันทั้งในประเทศและนานาชาติได้พัฒนาไปอย่างมากโดยให้ ความสําคัญเน้นที่การพัฒนาคนพิการ เพราะเป็นทรัพยากรทางสังคมที่ต้องได้รับการเสริมสร้างศักยภาพอย่าง สูงสุดตามสภาพ และมีความเสมอภาคที่จะได้รับผลจากการพัฒนาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป มีความสามารถตดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยู่แสมอ เพื่อให้ทันกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเป็นคนพิการอีกประเภทหนึ่งที่มีปัญหาในการเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้สอนและผู้ช่วยเหลือรักศึกษาพิการในสถานศึกษา จึงต้องเร่งพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ในการสอนการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวแก่นักศึกษาพิการทางสายตา


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

งานกิจการนักศึกษา มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี