alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาจังชายแดนภาคใต้ขึ้น สานสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนานักศึกษาโดยการบูรณาการร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยกิจกรรมจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” มีการแสดงลิเกฮูลู การรำตาลีกีปัส การเสวนาในหัวข้อ มุสลิมกับโลกโซเชียล ต่อจากนั้นเป็นการแสดงคอรัสสปิกกิ้ง และเปิดท้ายด้วยการแสดงละครสะท้อนสังคม เรื่อง เส้นทางนำธรรม


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี