alt

วันที่ 8 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น( กศ.บท) ศูนย์เกาะสมุย และนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์เพื่อน้อง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
คณะนิติศาสตร์ มรส. ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี