alt

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ให้สามารถนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร (กลุ่มตัวอย่าง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ คือ รองศาสตราจารย์พิเชฎร์ กาลามเกษตร์ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการด้านศาสนาเปรียบเทียบที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากที่สุดท่านหนึ่ง และได้ผลิตผลงานวิจัยออกมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์สุณีย์ ล่องประเสริฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะประธานเปิดการอบรม กล่าวว่า “ การวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ย่อมส่งผลกระทบและเกิดความเสี่ยงต่อผู้ยอมตนมาเป็นผู้ร่วมวิจัย จึงควรได้รับการดูแลป้องกันจากนักวิจัยที่ทำการวิจัยนั้นให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ดังนั้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงมีหน้าที่พิจารณา ทบทวนโครงการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับศึกษาในมนุษย์ รวมทั้งถ่ายทอดข้อความรู้ กฎระเบียบที่สำคัญให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย”

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โครงการวิจัยที่ดำเนินการกับคนหรือใช้สิ่งส่งตรวจที่มาจากคน หรือการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นของผู้ใดที่ดำเนินการในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยในมหาวิทยาลัยฯจะได้รับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่แก่สาธารณะได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง”

กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ ภาพ/ข่าว