alt

วันนี้(25 ก.ย. 61) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความเคารพและขอบคุณแก่ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เพื่อระลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และเสียสละเป็นอย่างยิ่ง ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้บังเกิดคุณประโยชน์ต่อราชการมหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูง หลังได้ประกาศลาออกจากการดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดี เป็นตัวชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบของที่ระลึก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี