alt

วันนี้(27 ก.ย. 61)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา เนื่องในโอกาส 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราช ภายใต้โครงการเสริมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนักศึกษา “เยาวชนรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน มาเป็นวิทยากร ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยาวชน คืออนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติ ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญใน การพัฒนาประเทศส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาที่สะเทือนใจและเจ็บปวดของผู้ปกครอง ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่กระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสํานึกรักแผ่นดิน ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์ และการดํารงเอกราช รักษาเอกราชของชาติบ้านเมือง และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ นับว่าเป็น โอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้รับความรู้ นําไปประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม และ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้

ด้าน นายสัจพร บริบบูรณ์ รองนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ทางองค์การนักศึกษาได้กําหนดจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนักศึกษา “เยาวชนรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนที่ต้องการสิ่งพึ่งพาทางจิตใจ ในการคลี่คลายปัญหาให้เกิดความสบายใจ มีความสุข โดยเฉพาะจากผู้ที่มีความรู้และมีทักษะให้คําปรึกษาในวัยใกล้เคียงกัน หรือวัยเดียวกันในการช่วยเหลือให้คําแนะนําในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ศร้างฐานความรู้ที่จะพัฒนาตนเอง และสามารถนําประสบการณ์ตรงที่ได้รับไปบอกต่อแก่ผู้ที่มีปัญหา เพื่อนำไปประยุคใช้ในชีวิตประจําวัน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีดอกาสช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ให้มีความสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเครือข่ายการทํางานในทุก ๆ ด้าน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี