alt

วันนี้(27 ก.ย. 61)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยสํานักจัดการทรัพย์สิน จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่าน ระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ SRU Smart University กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานในพิธีลงนาม ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึงการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอํานวยความสะดวกทางด้านการเงิน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนสู่อนาคต Thailand 4.0 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานผ่านระบบของธนาคารได้ ในโครงการ SRU Smart University ที่จะช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาได้ชำระค่าสินค้าหรือบริการในมหาวิทยาลัย ด้วยการใช้ระบบ QR Code เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของบุคลากรและนักศึกษา ให้ก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการร่วมกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) นำโดยคุณสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Segmentation เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเเละส่งเสริมการศึกษามของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี