alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทําหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคน เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ 4.0 ผนึกกำลัง พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกับอาชีวศึกษา ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมทางวิชาการดดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตของทั้งสองสถาบันการศึกษาเน้นการร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาค

ด้าน นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขอบข่ายความร่วมมือในการ พัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องและต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถทางด้านการจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทำงาน (WIL) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)กับ อุดมศึกษา ในลักษณะ 2+2 ปี โดยหลักสูตรของทั้งสองสถาบันมีความสอดคล้องและต่อเนื่องในเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน รับการนิเทศ ติดตามประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งมอบหลักสูตร และจัดแสดงผลการพัฒนาหลักสูตรในเวทีประชาคมเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

วิทยาลัยนานาชาติ ภาพ

ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี