alt

วันนี้(3 ต.ค. 61)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมยินดีกับอาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลังได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และรับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลวัฒนคุณาธร บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปี2561 จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวาระวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 16 ปี ณ หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล กล่าวว่า รางวัล “วัฒนคุณาธร” ถือเป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศ ที่มอบให้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวตกรรม ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคน ทั้งผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุน ทีมงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และบุคคลากรในหน่วยงานทุกคน นับว่าเป็นผลงานร่วมกันเพราะ "เรือลำนี้คงแล่นไปไม่ได้ถ้าขาดฝีพายที่ร่วมมือกัน "


โดยอาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล เป็นผู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยเฉพาะปี 2561 เป็นคณะทำงานฝ่ายเลขานุการจัดแสดงมหรสพในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรมอบรมมารยาทไทยตามแนวปฏิบัติ ส่งเสริมของกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ศิลปวีฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุง มโนรา มวยไชยา ในสถานศึกษา เรือนจำ และชุมชน ที่สำคัญ ได้ร่วมบูรณาการเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์โดดเด่นของ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำหลักปฏิบัติธรรมตามแนวคำสอนของท่านพุทธทาส เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ นำเสนอโครงการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยว "พุทธทาสธรรมโฆษณ์" ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับอนุมัติงบภาคใต้ ปี2562 โดยการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยว เป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดึงกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้ กลุ่มสัมมนาคำสอนท่านพุทธทาสสู่การท่องเที่ยว ( MICE) ที่สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนโดยตรง บูรณาการกับทุกหน่วยงาน ยกระดับการต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้านด้านการท่องเที่ยวมิติวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีความโดดเด่นของจังหวัดเชื่อมโยงบูรณาการกับเป็นเส้นทางวัฒนธรรมในเมืองที่ครบวงจร ประชาชนสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมและเรียนรู้พุทธศาสนาแนวท่านพุทธทาสเป็นการสร้างสันติวิธีอย่างง่ายตามแนวทางพุทธ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

เนตรชนก สุขเจริญ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี