alt

เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัด โครงการ"ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” เพื่อแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ชี้ช่องทางหลักสูตรที่ตรงต่อสายอาชีพในฝัน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการราชภัฏแคมปิ้ง 2019” ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น การตัดสินใจเลือกคณะวิชา และการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องจำเป็น และหากนักเรียนได้มีโอกาสลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบนักศึกษามหาวิทยาลัย ก็จะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขในการเลือกว่าจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใด สาขาใดได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลายประการด้วยกัน ประการแรก นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนร่วมโครงการ และกับรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย ประการที่สอง นักเรียนจะมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลและรายละเอียดของสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจอย่างใกล้ชิด จากการพบปะและทำกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่จากคณะที่นักเรียนสนใจได้โดยตรง
ประการที่สาม นักเรียนจะมีโอกาสได้สมัครเข้าศึกษาในคณะที่สนใจ ก่อนการสมัครในระบบอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสในการเลือกมากขึ้น

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต่อไปว่าด้วยเหตุนี้จึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งให้มีการจัดโครงการ “ราชภัฏแคมปิ้ง 2019 ” นี้ขึ้น และมีความเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาต่อ สร้างประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์/ข่าว
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ นักประชาสัมพันธ์/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี