alt

เมื่อเร็วๆนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่การแสดงละครเวทีเรื่อง มนต์รักนักกฎหมาย แสดงโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มาเป็นประธานพิธีเปิดการแสดงละครเวที ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขอชื่นชมนักศึกษาที่สามารถวางแผน เขียนบทละคร หาตัวนักแสดง กล้าคิด กล้าแสดงออก กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สู่การบูรณาการกับรายวิชาเรียนเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ทำงานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการร่วมวางแผนบริหารจัดการ ต่อยอดความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ ที่สำคัญถือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายจากลื่อบทละคร โดยนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในวิชาชีพนักงานกฎหมายได้ในอนาคตต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

คณะนิติศาสตร์ มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี