alt

วันนี้(9 ต.ค. 61)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของมหาวิยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข เป็นประธานในการประเมิน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์4 ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านคณะกรรมได้ให้เกียรติมาประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี2560 ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินและถือเป็นเรื่องดีที่มีการประเมินเพราะจะได้นำคำชี้แนะและข้อเสนอไปกําหนดทิศทางหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของมหาวิยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงและเจตนารมณ์ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าในด้านคุณภาพมาตราฐานการศึกษาที่แท้จริง

รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นไปตาม พรบ.การศึกษาฯ และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวตามมาตรฐานการศึกษา โดยการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในตัวบงซื้และเกณฑ์มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่ สกอ.กำหนด ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีข้อมูลพื้นฐานจำเป็นต่อการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อมหาวิทยาลัยได้ทราบสถานภาพของตอนเอง นำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets)และเป้าประสงค์ (Goals) ที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้ เพือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี