alt

วันนี้(10 ต.ค. 61)นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บูรณาการความรู้ทางกฎหมายบูรณาการเข้ากับความงดงามของชีวิต เสนอผลงาน Gallery ภาพถ่ายใน Theme “Beautiful of Law” โดยใช้ภาพถ่ายสื่อความหมายสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่าวศาสตราจารย์ ภวิกา ภัคดี อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็น Final Project ที่สะท้อนถึงความงามในชีวิตของมิติต่างๆโดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องความงามและเทคนิคต่างๆ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันชอบกิจกรรมการถ่ายรูปเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นักศึกษาจึงได้การถ่ายทอดออกมาเป็น Gallery ภาพถ่ายสื่อความหมายใน Theme ที่มีชื่อว่า “ Beautiful of Law “ความงดงามของชีวิต เป็นการสื่อความหมายจากภาพที่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆทางด้านกฎหมายที่เจออยู่ในชีวิตประจำวันให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ด้าน นางสาวณิรัชดา ทวีกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า Gallery นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาความงดงามของชีวิต ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษากฎหมายใกล้ตัวผ่านโครงการนี้ โดยส่งเสริมให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงนิยามที่ถูกต้องว่าอะไรบ้างที่เป็นความงดงามของกฎหมาย และไม่ว่าจะเรียนในศาสตร์ใดก็สามารถถ่ายทอดความงามออกมาได้เพราะทุคนควรเข้าใจถึงศิลปะทางกฎหมายในการใช้ชีวิตที่ได้มีกฎเกณฑ์ในการใช้กฎหมายที่เป็นกฎแห่งความจริงของชีวิตได้มากขึ้น ฉนั้นนักศึกษาที่อยากเรียนรู้ทางด้านกฎหมายที่ชัดเจนก็สามารถมาศึกษาได้จากภาพถ่ายที่แสดงเอาไว้ว้ในGalleryแห่งนี้


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

คณะนิติศาสตร์ มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี