alt

วันนี้(12 ต.ค. 61)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 3,000 คน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต่างรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้น กระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครู ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ ตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นสัญลักษณ์ประจําสถาบัน นับเป็นพระมหา กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อันหาที่สุดมิได้ และเป็นสิ่งที่นําความภาคภูมิใจ สูงสุดมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ คําว่า “ราชภัฏ” หมายถึง คนของ พระราชา ข้าของแผ่นดิน ซึ่งมีความหมายและนัยยะที่สําคัญ และเป็นสื่อ เปรียบเสมือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้ปฏิบัติงานถวาย เพื่อสนองพระราชกรณีย กิจในพระองค์ ด้วยการนําการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประชาชน และพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน

ซึ่งในช่วงวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชาวราชภัฏสราษฏร์ธานี จึงได้พร้อมใจกันน้อมสํานึก ด้วยความจงรักภักดี และร่วมตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมน้อมนําแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นปณิธานตั้งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ ดร.วัฒนา กล่าว

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี