alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการ “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กว่า 3,000 คน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทั้งบริเวณภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่สาธารณะในชุมชน วัด และมัสยิดโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมและสร้างความสมัคคีให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ด้วยการจัดโครงการ “ด้วย พระบารมี จึงมีราชภัฏ” เพราะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะได้มีส่วนร่วมทําความดีด้วยหัวใจบําเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ทํางานจิตอาสาด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นขิงตนอันเป็นการสร้างสํานึกรักบ้านเกิดแทนคุณ แผ่นดิน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี