alt

วันนี้(12 ต.ค. 61)คณะนิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้อมรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นเป็นนามพระราชทานจากพระองค์ท่าน ทั้งทรงพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์เป็นเครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกิจกรรมในวันนี้จะมีการบรรยายในข้อ “น้อมรําลึกรัชกาลที่ 9” ที่จะเป็นการสร้างจิตสํานึกให้นักศึกษาจงรักภักดี และเทิดทลสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งนักศึกษาจะได้นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปฏิบัติเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายอสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราาฎร์ธานี