alt

วันนี้(25 ต.ค. 61)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเสวนาแนวทางการจัดทํา หลักสูตร ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ณ ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการหาแนวทาง ข้อคิดจากนักศึกษาปัจจุบัน ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น ในการที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นนั้น เป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งการจัดทําหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของท้องถิ่นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงภาคประชาชนทุกภาคส่วน โดยพัฒนาหลักสูตรขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม ของสถานศึกษาในท้องถิ่น ใช้เนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับ ท้องถิ่นในและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

ดร.วัฒนา กล่าวต่อไปว่า โครงการเสวนาแนวทางการจัดทํา หลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน กําหนดกรอบ และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรที่จะนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยนําข้อมูลมาจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพราะด้วยความแตกต่างหลากหลายของปัจจัยพื้นฐาน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้หลักสูตรกลางเพียงอย่างเดียว การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการผู้เรียนในด้วนต่าง ๆ อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี อาชีพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ตามสภาพความเป็นจริงของปัจจัยพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งผู้เรียนจะสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี